תקנון אתר

 

שם פרטי: _________________________        שם משפחה: _____________________       טלפון: ______________________________

מייל:___________________________________________________________ תאריך: ____________________ חתימה: ________________________

 

*ההרשמה למרכז הספורט הינה בהתאם לסוגי המנויים ולמחירים כפי שהם נקבעו ע"י הנהלת מרכז הספורט.

*מרכז הספורט שומר לעצמו את הזכות לשנות את סוגי המנויים ו/או המסלולים ו/או מחיריהם על פי שיקול דעתו הבלעדי וללא כל הודעה מראש

*רישום ילד מתחת לגיל 16 מותנה בהסכמת ההורה.

דמי הרשמה

כל מנוי חדש חייב בתשלום דמי הרשמה, אשר ישולמו במעמד רכישת המנוי. מרכז הספורט שומר לעצמו הזכות לשנות את סכום דמי ההרשמה מעת לעת.

כניסה למועדון

*בעת רכישת מנוי יקבל המנוי תג זיהוי. תג הזיהוי הינו אישי ואינו ניתן להעברה. ישנו איסור שימוש בתג זיהוי החבר ע”י אדם אחר.

*יש חובה בצילום תמונת פנים ע"י נציג המרכז לצורך זיהוי החבר.

*על החברים להעביר את תג הזיהוי בדלפק הקבלה לפני הכניסה למרכז הספורט ובמידת הצורך בכניסה לחד"כ. הכניסה נרשמת במערכת המחשב של המועדון.

*חבר אשר יגיע למרכז כאשר אין בידיו את תג הזיהוי יאלץ לפנות למשרדים לאישור חברותו במועדון.

*במקרה של אובדן תג זיהוי, יונפק במשרדי החברה תג חדש כנגד תשלום דמי טיפול בהתאם לתנאים שיהיו בתוקף באותה עת.

הפסקת / ביטל המנוי

* אדם הנרשם כחבר מועדון למנוי סטודיו ו/או חדר כושר שנתי ומבקש להפסיקו ישלם עבור תקופת המנוי שחלפה ממועד ההרשמה ועד לסיום חודש ממועד הפסקת המנוי.

*הודעה על הפסקת מנוי תהיה בכתב. ביטול המנוי יתייחס לתאריך קבלת הבקשה במרכז הספורט ובכפוף לאישור נציג מרכז הספורט.

*במעמד ביטול המנוי חייב המנוי להסדיר את תשלום כל הסכומים הנובעים מהפסקת המנוי, בהתאם לתחשיב שיערך ע"י נציג המרכז שיטפל בכך. *החבר נותן בזאת לחברה הרשאה בלתי חוזרת לעשות שימוש בכרטיס האשראי (באמצעותו משולמים דמי המנוי) לגבות כל חוב, כולל דמי הפסקה ורכישות אחרות, שהחבר יהיה חייב בתום תקופת המנוי.

*מובהר כי במקרה שמנוי סטודיו ו/או חדר כושר ששילם את דמי המנוי מראש לשנה שלמה מודיע על ביטול המנוי, החזרים יינתנו רק לגבי ביטול המנוי בחדר הכושר והסטודיו.

למען הסר ספק מובהר כי הטבות ומבצעים לרכישת מנוי בריכה ניתנים ללקוחות חדר הכושר/סטודיו השנתיים כפופים לתנאי של הפעלת המנוי למשך שנה שלמה ולכן במקרה של קיצור תקופת מנוי הסטודיו/חדר הכושר יגבה תשלום מלא עבור הבריכה על פי מחיר המוגדר במחירון הבריכה.

* על אף האמור כל הוראה אחרת בתקנון זה, מוסכם מפורשות כי כל אחד מהצדדים, קרי מרכז הספורט או מנוי הסטודיו או מנוי חדר הכושר רשאי לבטל את מנוי הסטודיו ו/או את מנוי חדר הכושר, בהודעה מראש בת 30 יום, מכל סיבה שהיא ועל פי שיקול דעתו הבלעדי של הצד המבטל. היה ומרכז הספורט ביטל את המנוי כאמור, יושבו למנוי דמי המנוי ששולמו על ידו מראש עבור התקופה שממועד כניסתו לתוקף של ביטול המנוי ועד לתום התקופה עבורה שולמו דמי המנוי.

מנוי בריכה

*המנוי עבור בריכת השחייה אינו ניתן לביטול ודמי המנוי ששולמו עבורו לא יושבו גם אם תינתן הודעת ביטול.

בריכת השחייה היא עונתית ומספר המנויים בה מוגבל ולכן החזר בגין ביטול המנוי אינו כולל החזר בגין דמי המנוי ששולמו עבור בריכת השחייה.

כרטיסיות אורחים לבריכה בלבד

*רכישת כרטיסיית אורחים הינה הטבה למנויים הכוללים שימוש בבריכה והיא ניתנת לרכישה ולשימוש רק ע"י בעל המנוי.

*אין להעביר ו/או למכור הכרטיסייה למי שאינו מנוי במרכז ו/או למנויים אחרים של המרכז. במקרים מסוג זה תילקח הכרטיסייה ולא תוחזר לבעליה ולא יינתן החזר כספי בעבורה.

* ישנה הגבלה במספר הכרטיסיות שניתן לרכוש עבור משפחתי, יחיד או זוגי.

הקפאת מנוי

מרכז הספורט מאפשר לבצע הקפאת מנוי לתקופה של שבועיים עד חודש בהתאם לאורך וסוג המנוי. מרכז הספורט אינו מחייב כספית את הלקוח בגין זמן ההקפאה. על החבר לוודא כי קיבל אישור בדבר קבלת הבקשה ע"י נציג מרכז הספורט. זמן ההקפאה הינו קבוע בהתאם לסוג מנוי ואינו ניתן להארכה. על החבר להודיע מראש ובכתב למועדון על רצונו להקפיא את המנוי.

*לא תתאפשר הקפאה רטרואקטיבית.

המרה/שדרוג מנוי

*במהלך החודש הראשון לתקופת המנוי רשאי הלקוח באופן חד פעמי לשדרג / להמיר בין סוגי המנויים המוצעים במרכז הספורט. לאחר ביצוע השינוי לא ניתן לחזור למנוי הקודם ו/או לבצע שינוי נוסף.

**לא ניתן להמיר/ לשדרג למנויי מבצע.

העברת מנוי

*מנוי הכולל בריכה הוא מנוי שאינו ניתן להעברה.

* מנוי חדר כושר/סטודיו ניתן להעברה- העברה תבוצע פעם אחת בלבד ועל פי בקשה בכתב ומראש.

פעילות במועדון

*ההנהלה שומרת לעצמה את הזכות לדרוש רישום מראש להשתתפות בפעילויות מסוימות במועדון.

*בכל מקרה של פציעה במועדון חובה על החבר למלא דו”ח פציעה ולעדכן את הנהלת המועדון מיד עם קרות האירוע.

*הנהלת מרכז הספורט רשאית ושומרת לעצמה הזכות לשנות: הרכב החוגים והמדריכים בסטודיו המבוגרים והנוער, שעות פעילות החוגים , מכון הכושר והבריכה, וכן את מחירי המנויים והמבצעים גם בניגוד לפרסום קודם, על פי שיקול דעתה הבלעדי ומכל טעם שהוא והמנויים מסכימים באופן מפורש לסעיף זה ולא תהיה להם כל טענה גם אם חוג יבוטל, יצומצם, ישתנה וכיו"ב.

*החוגים הכלולים במחיר המנוי הינם חוגים אשר מרכז הספורט מפעיל כפי שהוא מוצא לנכון, והם נתונים לשינויים עפ"י שיקול דעת ההנהלה.

*עדכונים לגבי שעות הפעילות, המיקום והמדריכים מופיעים בלוחות המודעות ברחבי המרכז ובאתר האינטרנט:

www.maccabimsc.org.il יש להתעדכן בשעות הפעילות ובשינויים. *על החברים במועדון לנעול נעליים מתאימות ולהתלבש בבגדי ספורט ראויים שאינם פוגעים ברגשותיהם של שאר החברים.

*השימוש במרכז הספורט ובמתקניו ע"י ילד (עד גיל 16) נעשה באחריות ההורים בלבד.

*אסור לילד עד גיל 16 להיכנס לחדרי הסטודיו.

*אין להכניס ילדים מעל גיל 5 למלתחות המין השני.

*ילד עד גיל 5 יכנס למלתחות רק בליווי מבוגר.

*החפצים האישיים הם באחריות המנוי בלבד, הנהלת מרכז הספורט אינה אחראית על אובדן או גניבת ציוד אישי בשטח מרכז הספורט בכללותו (בריכה, מגרשים, חדר כושר, סטודיו מלתחות כד').

*תאי האחסון הינם בעלי מנגנון סגירה פשוט. ואין מדובר בתאים העמידים בפני פריצה.

*עם סיום תקופת השכרת הלוקר במועדון תהיה החברה רשאית לפרוץ תאים נעולים ולאחסן את תכולת התאים שנפרצו במחסן נפרד; לאחר 30 ימים, תציג החברה פרסום מתאים על הלוקר בדבר כוונתה להיפטר מהציוד המאוחסן, ובהעדר היענות – ייתרם הציוד לנזקקים, לפי שיקול דעת המועדון.

*בסיום תקופת השכרת הלוקר יש להשיב את המפתחות למשרדי החברה במקרה של אובדן/אי החזרת מפתח יגבה תשלום דמי טיפול בהתאם לתנאים שיהיו בתוקף באותה עת.

אישור רפואי

האימון במועדון מותנה בחתימה על הצהרת בריאות כל עוד התשובות על כל הסעיפים הנשאלים בהצהרה מראים כי אין ממצאים רפואיים חריגים. במידה ויש צורך בהמצאת אישור רפואי האחריות המלאה להנפקתו חלה על החבר עצמו ועל חשבונו בהתאם לגיל החבר והוראות החוק.

*חובה לעדכן את המרכז בכל שינוי בריאותי, נפשי או פיזי אשר עלול להשפיע על האימון.

חדר כושר

*הפעילות על מכשירים האירוביים מוגבלת בעת עומס ל 30 דקות בלבד למכשיר. יש להקפיד ולכבות המכשירים בסיום הפעילות.

*בסיום כל תרגיל יש להחזיר הציוד למקומו, לנגב את המכשיר ולקחת הציוד האישי. (מגבת, מים וכ"ו).

*בזמן השימוש בהליכונים ומכשירי האירובי אין להשתמש בטלפונים סלולאריים.

*השימוש בחדר כושר ללא נוכחות מדריך אסור.

*השימוש בחדר כושר מבוקר ע"י המדריך הנוכח. יש להישמע להוראות המדריך. מפגש ראשוני עם מדריך לבניית תוכנית אימון אישית יש לתאם דרך האפליקציה/ אתר האינטרנט של מרכז הספורט.

*השימוש בחדר כושר מותרת למנויים בעלי מנוי הכולל חד"כ בלבד– לא תתאפשר כניסה ללא מנוי בר תוקף.

*הכניסה לחדר כושר הינה מגיל 14 ומעלה .

***האמור אינו כולל את הבאים בשעות פעילות חדר כושר ילדים

בריכה

*השימוש בבריכות ע"י ילד יעשה באחריות הוריו בלבד. ילד שאינו יודע לשחות ילווה ע"י מבוגר מטעמו בכל עת שהותו בבריכה.

*השימוש בבריכת הפעוטות מיועד לילדים עד גיל 6 ובאחריות ההורים בלבד ובליווי צמוד.

*לפני הכניסה לבריכה יש להתקלח ללבוש בגד ים ולבעלי שיער ארוך לחבוש כובע ים. תינוקות יכנסו עם חיתולים מיועדים לבריכה.

*חל איסור לקפוץ או לצלול לתוך הבריכה.

*חובה להישמע להוראות המציל וצוות המרכז ולציית להוראות הבטיחות והשילוט במקום.

*חל איסור על הכנסת מזון, משקאות וחפצים אישיים לתחום הבריכות.

*החברה שומרת לעצמה את הזכות לבטל את המסלול המיועד לשחיינים בכפוף לעומס המתרחצים בבריכה ו/או מכול שיקול אחר

כללי

*החברה שומרת לעצמה הזכות, לפי שיקול דעתה הבלעדי, לסרב לקבל מועמד כמנוי במועדון ו/או לחדש מנוי קיים.

*אין להכניס חיות מחמד למועדון.

*אין להכניס למועדון דברי מאכל ובקבוקי שתייה מזכוכית.

*אין לקיים פעילות עסקית מכל סוג שהוא ברחבי המרכז לרבות מכירות, הדרכות, לימודי שחייה וכיו"ב.

*הנהלת מרכז הספורט רשאית לא לקבל או לא לחדש מנוי ו/או להרחיק מפעילות מנוי שיפר את כללי המקום ו/או לא ינהג באופן נאות ו/או יגרום לנזקים.

*החברה אינה אחראית ואינה חייבת לספק מקומות חנייה למנויים.

*החברה רשאית לסיים את חברותו של כל חבר במקרה של הפרה של הוראות התקנון ו/או של הוראות הנהלת המועדון או החברה ו/או במקרה של הפרת משמעת חמורה ו/או התנהגות גסה, פרועה או אלימה ו/או התבטאות מילולית גסה או אלימה במועדון ו/או התנהגות שיש בה כדי לסכן את חברי המועדון את שלומם ו/או את שלמות רכושם ו/או לגרום להם נזק כלשהו ואו הפרת הסדר הציבורי.

*במידה של פגיעה ברכוש, בניקיון או בכלל הציבור, או אי ציות לאחראי מטעם מרכז הספורט , שומרת הנהלת מרכז הספורט את הזכות לבטל מנוי ללא החזר כספי ואף לתבוע את נזקיה מהמנוי ואף לא לחדש את המנוי של אותו אדם, על פי שיקול דעתה הבלעדי.

הסכמה לשימוש בתמונות והעברת הודעות וחומר פרסומי:

  • הנני מסכים כי החברה תעשה שימוש בתמונות שלי ושל בני משפחתי בפרסומי החברה, ועל לוחות המודעות של המועדון, לצרכי הצגת וקידום פעילות מועדון הספורט.
  • הריני מסכים כי החברה תעביר אלי, באמצעות הודעות טקסט והודעות דואר אלקטרוני ובמדיה אלקטרונית הודעות בדבר פעילות המועדון וידוע לי כי הודעות אלו יכללו מידע פרסומי לגבי פעילות המועדון, חוגים ויתר פעילות החברה והמועדון.

 

*החברה רשאית לשנות ולתקן מעת לעת ועל פי שיקול דעתה את התקנון והתקנון המחודש יפורסם באתר האינטרנט של המועדון, וכל שינוי שיוכנס בתקנון יכנס לתוקף תוך 30 יום מיום פרסומו והמנויים מתחייבים להתעדכן באתר האינטרנט לגבי חידושים לכל הפחות פעם ב – 30 יום .

*חתימה על תקנון זה תקפה גם בזמן חידוש מנוי עבור המנוי המחודש.

*שים לב כי קיבלת את דף המידע למנוי וכי כל החוקים, הנהלים והמבצעים הקיימים במרכז הספורט ברורים לך.

*את תקנון המרכז ניתן לראות באתר האינטרנט ועותק במשרדי המועדון והוא מחייב את כל מנויי המרכז ללא יוצאים מין הכלל גם במקרים של רישום טלפוני.

*החבר מאשר כי קרא את התקנון, המהווה חוזה בין החברה לחבר ובחתימתו על התקנון מאשר החבר כי טרם חתימתו על התקנון ניתנו לו תשובות לכל שאלותיו ונמסר לו הסבר בעל-פה בדבר זכותו להפסיק את המנוי, האופן והעלויות הכרוכות בכך.

*החבר נחשב כמי שקרא, הבין, אישר והסכים להוראות התקנון והוא מחויב לנהוג לפיו.