תקנון אתר

שם פרטי: _________________________ שם משפחה: _____________________ טלפון:
______________________________
מייל:___________________________________________________________ תאריך: ____________________ חתימה:
________________________
*ההרשמה למרכז הספורט הינה בהתאם לסוגי המנויים ולמחירים כפי שהם נקבעו ע”י הנהלת מרכז הספורט.
*מרכז הספורט שומר לעצמו את הזכות לשנות את סוגי המנויים ו/או המסלולים ו/או מחיריהם על פי שיקול דעתו הבלעדי
וללא כל הודעה מראש
*רישום ילד מתחת לגיל 16 מותנה בהסכמת ההורה.
דמי הרשמה
כל מנוי חדש חייב בתשלום דמי הרשמה , אשר ישולמו במעמד רכישת המנוי. מרכז הספורט שומר לעצמו הזכות לשנות את סכום
דמי ההרשמה מעת לעת.
כניסה למועדון
*בעת רכישת מנוי יקבל המנוי תג זיהוי. תג הזיהוי הינו אישי ואינו ניתן להעברה. ישנו איסור שימוש בתג זיהוי החבר
ע“י אדם אחר.
*יש חובה בצילום תמונת פנים ע”י נציג המרכז לצורך זיהוי החבר.
*על החברים להעביר את תג הזיהוי בדלפק הקבלה לפני הכניסה למרכז הספורט ובמידת הצורך בכניסה לחד”כ. הכניסה נרשמת
במערכת המחשב של המועדון.
*חבר אש ר יגיע למרכז כאשר אין בידיו את תג הזיהוי יאלץ לפנות למשרדים לאישור חברותו במועדון.
*במקרה של אובדן תג זיהוי, יונפק במשרדי החברה תג חדש כנגד תשלום דמי טיפול בהתאם לתנאים שיהיו בתוקף באותה עת.
הפסקת / ביטל ה מנוי
* אדם ה נרשם כחבר מועדון למנוי חדר כושר שנתי ומבקש להפסיקו ישלם דמי ביטול כמוגדר בחו ק.
*הודעה על הפסקת מנוי תהיה בכתב. ביטול המנוי יתייחס לתאריך קבלת הבקשה במרכז הספורט ובכפוף לאישור נציג מרכז
הספורט.
*במעמד ביטול המנוי חייב המ נוי להסדיר את תשלום כל הסכומים הנובעים מהפסקת המנוי, בהתאם לתחשיב שיערך ע”י נציג
המרכז שיטפל בכך. *החבר נותן בזאת לחברה הרשאה בלתי חוזרת לעשות שימוש בכרטיס האשראי )באמצעותו משולמים דמי
המנוי( לגבות כל חוב, כולל דמי הפסקה ורכישות אחרות, שהחבר יהיה חייב בתום תקופת המנוי.
* מובהר כי במקרה שמנוי חדר כושר שנתי רכש גם מנוי לבריכה מ ודיע על ביטול המנוי, החזרים יינתנו רק לגבי ביטול
המנוי בחדר הכושר .
למען הסר ספק מובהר כי הטבות ומבצעים לרכישת מנוי בריכה ניתנים ללקוחות חדר הכושר השנתיים ע”ח מנוי חדר הכושר
ולא ע”ח המנוי לבריכה ולכן במקרה של קיצור תקופת מנוי חדר הכושר יגבה תשלום מלא עבור הבריכה על פי מחיר המוגדר
במחירון הבריכה.
* על אף האמור כל הוראה אחרת בתקנון זה, מוסכם מפורשות כי כל אחד מהצדדים, קרי מרכז הספורט או מנוי חדר הכושר
רשאי לבטל את מנוי חדר הכושר , בהודעה מראש בת 30 יום , מכל סיבה שהיא ועל פי שיקול דעתו הבלעדי של הצד המבטל .
היה ומרכז הספורט ביטל את המנוי כאמור, יושבו למנוי דמי המנוי ששולמו על ידו מראש עבור התקופה ש ממועד כניסתו
לתוקף של ביטול המנוי ועד לתום התקופה עבורה שולמו דמי המנוי .
מנוי בריכה
*המנוי עבור בריכת השחייה אינו ניתן לביטול ודמי המנוי ששולמו עבורו לא יושבו גם אם תינתן הודעת ביטול.
בריכת השחייה היא עונתית ומספר המנויים בה מוגבל ולכן החזר בגין ביטול המנוי אינו כולל החזר בגין דמי המנוי
ששולמו עבור בריכת השחייה.
כ ניסו ת אורחים לבריכה בלבד
* רכישת כניס ה חד פעמית מו זלת ל אורחי ם הינה הטבה למנויים הכוללים שימוש בבריכה והיא ניתנת לרכישה ולשימוש רק ע”י
בעל המנוי.
* לא תתאפשר רכיש ת כניסה לאורחים למי שאינו מנוי במרכז ו/או עבור מנויים אחרים של המרכז.
* מ נוי יוכל לרכוש לא יותר מ 8 כניסות אורחים בו זמנית.
*ה נהלת מרכז הספורט שומרת ל ע צמה את הזכות שלא ל מכור כניסת אורח למ נוי באם קיים עומס בבריכה ו/או במתחם ו למ נוי
לא תהיה כל טענה או תלונה למרכז הספורט בגין סירוב כאמור .
הקפאת מנוי
מנויי חדר כושר שנתי רשאים לבצע הקפאת מנוי לתקופה של שבועיים עד חודש . מרכז הספורט אינו מחייב כספית את הלקוח
בגין זמן ההקפאה. על החבר להודיע מראש ובכתב למועדון על רצונו להקפיא את המנוי ו לוודא כי קיבל אישור בדבר קבלת
הבקשה ע” י נציג מרכז הספורט. לא תתאפשר הקפאה רטרואקטיבית. יובהר כי חברים שלהם גם מנוי לבריכה יכולים לה ה קפיא
רק את המנוי לחדר הכושר ומנוי הבריכה ממשיך כרגיל.
המרה/שדרוג מנוי
*במהלך החודש הראשון לתקופת המנוי רשאי הלקוח באופן חד פעמי לשדרג / להמיר בין סוגי המנויים המוצעים במרכז
הספורט. לאחר ביצוע השינוי לא ניתן לחזור למנוי הקודם ו/או לבצע שינוי נוסף.
**לא ניתן להמיר/ לשדרג למנויי מבצע.
העברת מנוי
*מנוי הכולל בריכה הוא מנוי שאינו ניתן להעברה.
* מנוי חדר כושר שנתי ניתן להעברה – העברה תבוצע פעם א חת בלבד ועל פי בקשה בכתב ומראש .
פעילות במועדון
*ההנהלה שומרת לעצמה את הזכות לדרוש רישום מראש להשתתפות בפעילויות מסוימות במועדון.
*בכל מקרה של פציעה במועדון חובה על החבר למלא דו“ח פציעה ולעדכן את הנהלת המועדון מיד עם קרות האירוע.
*הנהלת מרכז הספורט רשאית ושומרת לעצמה הזכות לשנות את ש עות פעיל ות מכון הכושר והבריכה, וכן את מחירי המנ ויים
והמבצעים גם בניגוד לפ רסום קודם, על פי שיקול דעתה הבל ע די ומכל טעם שהוא והמנויים מסכימים באופן מפורש לסעיף
זה ולא תהיה להם כל טענה גם אם שעות הפעילות יבוטלו, יצומצמו, ישתנו וכיו”ב.
*עדכונים לגבי שעות הפעילות יופיעו בלוחות המודעות ברחבי המרכז ובאתר האינטרנט: il.org.maccabimsc.www.
יש להתעדכן בשעות הפעילות ובשינויים.
*על החברים במועדון לנעול נעליים מתאימות ולהתלבש בבגדי ספו רט ראויים שאינם פוגעים ברגשותיהם של שאר החברים.
*השימוש במרכז הספורט ובמתקניו ע”י ילד )עד גיל 16( נעשה באחריות ההורים בלבד.
*אין להכניס ילדים מעל גיל 5 למלתחות המין השני.
*ילד עד גיל 5 יכנס למלתחות רק בליווי מבוגר.
*החפצים האישיים הם באחריות המנוי בלבד, הנהלת מרכז הספורט אינה אחראית על אובדן או גניבת ציוד אישי בשטח מרכז
הספורט בכללותו )בריכה, מגרשים, חדר כושר, סטודיו מלתחות כד'(.
*תאי האחסון הינם בעלי מנגנון סגירה פשוט. ו אין מדובר בתאים העמידים בפני פריצה.
*עם סיום תקופת השכרת הלוקר במועדון תהיה החברה רשאית לפרוץ תאים נעולים ולאחסן את תכולת התאים שנפרצו במחסן
נפרד; לאחר 30 ימים, תציג החברה פרסום מתאים על הלוקר בדבר כוונתה להיפטר מהציוד המאוחסן, ובהעדר היענות –
ייתרם הציוד לנזקקים, לפי שיקול דעת המועדון.
*בסיום תקופת השכרת הלוקר יש להשיב את המפתחות למשרדי החברה במקרה של אובדן/אי החזרת מפתח יגבה תשלום דמי טיפול
בהתאם לתנאים שיהיו בתוקף באותה עת.
חדר הכושר
האימון בחדר הכושר מותנה ב חתימה על הצהרת בריאות כל עוד התשובות על כל הס עיפים הנשאלים בהצהרה מראים כי אין
ממצאים רפואיים חריגים. במידה ויש צורך ב המצאת אישור רפואי האחריות המלאה להנפקתו חלה על החבר עצמו ועל חשבונו
בהתאם לגיל החבר והוראות החוק .
*חובה לעדכן את המרכז בכל שינוי בריאותי, נפשי או פיזי אשר עלול להשפיע על האימון.
*הפעילות על מכשירים האירוביים מוגבלת בעת עומס ל 30 דקות בלבד למכשיר. יש להקפיד ולכבות המכשירים בסיום
הפעילות.
*בסיום כל תרגיל יש להחזיר הציוד למקומו, לנגב את המכשיר ולקחת הציוד האישי. )מגבת, מים וכ”ו(.
*בזמן השימוש בהליכונים ומכשירי האירובי אין לה שתמש בטלפונים סלולאריים.
*השימוש בחדר כושר ללא נוכחות מדריך אסור.
*השימוש בחדר כושר מבוקר ע”י המדריך הנוכח. יש להישמע להוראות המדריך.
*השימוש בחדר כושר מו תר למנויים בעלי מנוי הכולל חד”כ בלבד – לא תתאפשר כניסה ללא מנוי בר תוקף.
*הכניסה לחדר כושר הינה מגיל 14 ומעלה .
***האמור אינו כולל את הבאים בשעות פעילות חדר כושר ילדים
בריכה
*השימוש בבריכות ע”י ילד יעשה באחריות הוריו בלבד. ילד שאינו יודע לשחות ילווה ע”י מבוגר מטעמו בכל עת שהותו
בבריכה.
*השימוש בבריכת הפעוטות מיועד לילדים עד גיל 6 ובאחריות ההורים בלבד ובליווי צמוד.
*לפני הכניסה לבריכה יש להתקלח ללבוש בגד ים ולבעלי שיער ארוך לחבוש כובע ים. תינוקות יכנסו עם חיתולים מיועדים
לבריכה.
*חל איסור לקפוץ או לצלול לתוך הבריכה.
*חובה להישמע להוראות המציל וצוות המרכז ולציית להוראות הבטיחות והשילוט במקום.
*חל איסור על הכנסת מזון, משקאות וחפצים אישיים לתחום הבריכות.
*החברה שומרת לעצמה את הזכות לבטל את המסלול המיועד לשחיינים בכפוף לעומס המתרחצים בבריכה ו/או מכול שיקול אחר
כללי
*החברה שומרת לעצמה הזכות, לפי שיקול דעתה הבלעדי, לסרב לקבל מועמד כמנוי במועדון ו/או לחדש מנוי קיים.
*אין להכניס חיות מחמד למועדון.
*אין להכנ יס למועדון דברי מאכל ובקבוקי שתייה מזכוכית.
*אין לקיים פעילות עסקית מכל סוג שהוא ברחבי המרכז לרבות מכירות, הדרכות, לימודי שחייה וכיו”ב.
*הנהלת מרכז הספורט רשאית לא לקבל או לא לחדש מנוי ו/או להרחיק מפעילות מנוי שיפר את כללי המקום ו/או לא ינהג
באופן נאות ו / או יגרום לנזקים.
*החברה אינה אחראית ואינה חייבת לספק מקומות חנייה למנויים.
*החברה רשאית לסיים את חברותו של כל חבר במקרה של הפרה של הוראות התקנון ו/או של הוראות הנהלת המועדון או החברה
ו/או במקרה של הפרת משמעת חמורה ו/או התנהגות גסה, פרועה או אלימה ו/או ה תבטאות מילולית גסה או אלימה במועדון
ו/או התנהגות שיש בה כדי לסכן את חברי המועדון את שלומם ו/או את שלמות רכושם ו/או לגרום להם נזק כלשהו ואו הפרת
הסדר הציבורי .
*במידה של פגיעה ברכוש, בניקיון או בכלל הציבור, או אי ציות לאחראי מטעם מרכז הספורט , שומרת הנהלת מ רכז הספורט
את הזכות לבטל מנוי ללא החזר כספי ואף לתבוע את נזקיה מהמנוי ואף לא לחדש את המנוי של אותו אדם, על פי שיקול
דעתה הבלעדי.

הסכמה לשימוש בתמונות והעברת הודעות וחומר פרסומי :
* הנני מסכים כי החברה תעשה שימוש בתמונות שלי ושל בני משפחתי בפרסומי החברה, ועל לוחות המודעות של המועדון,
לצרכי הצגת וקידום פעילות מועדון הספורט.
* הריני מסכים כי החברה תעביר אלי, באמצעות הודעות טקסט והודעות דואר אלקטרוני ובמדיה אלקטרונית הודעות בדבר
פעילות המועדון וידוע לי כי הודעות אלו יכללו מידע פרסומי לגבי פעילות המועדון, חוגים ויתר פעילות החברה
והמועדון.
מדיניות פרטיות
* אנו עושים הכ ו ל על מנת על סודיות הלקוח ו מתחייבים לא להעביר את פרטי ה אשראי לצד ג’ אלא בהורת בית דין.
* דף התשלום באתר מרכז הספור ט עומד בתקן DSS – PCI .
תקנון החברה
*החברה רשאית לשנות ולתקן מעת לעת ועל פי שיקול דעתה את התקנון והתקנון המחודש יפורסם באתר האינטרנט של המועדון,
וכל שינוי שיוכנס בתקנון יכנס לתוקף תוך 30 יום מיום פרסומו והמנויים מתחייבים להתעדכן באתר האינטרנט לגבי
חידושים לכל הפחות פעם ב – 30 יום .
*חתימה על תקנון זה תקפה גם בזמן חידוש מנוי עבור המנוי המחודש.
*שים לב כי כל החוקים, הנהלים והמבצעים הקיימים במרכז הספורט ברורים לך.
*את תקנון המרכז ניתן לראות באתר האינטרנט ועותק במשרדי המועדון והוא מחייב את כל מנויי המרכז ללא יוצאים מין
הכלל גם במקרים של רישום טלפוני.
*החבר מאשר כי קרא את התקנון, המהווה חוזה בין החברה לחב ר ובחתימתו על התקנון מאשר החבר כי טרם חתימתו על התקנון
ניתנו לו תשובות לכל שאלותיו ונמסר לו הסבר בעל – פה בדבר זכותו להפסיק את המנוי , האופן והעלויות הכרוכות בכך.
*החבר נחשב כמי שקרא, הבין, אישר והסכים להוראות התקנון והוא מחויב לנהוג לפיו.

אנחנו מחכים לשמוע ממך

שדרות ישראל פלד, מכבים-רעות, ת.ד. 374, מיקוד: 71908
mazkirut@maccabimsc.org.il
טלפון: 08-9261870

* נא לציין מספר טלפון על מנת שפנייתכם תענה
ונוכל לחזור אליכם.

08-9261870

שדרות ישראל פלד, מכבים-רעות, ת.ד. 374, מיקוד: 71908

שעות פתיחה

מאי – יוני – ספטמבר:

יום א’:     15:00 – 19:00
ב’ – ה’:   06:00 – 10:00, 15:00 – 19:00

יום ו’ – 08:00 – 19:00
שבת – 08:00 – 19:00

 

יולי – אוגוסט

יום א’ – 15:00 – 20:00
ימים ב’ – ה’ – 06:00 – 20:00

יום ו’ – 08:00 – 19:00
שבת – 08:00 – 19:00

בעונת הרחצה : בכל שעות פעילות הבריכה

שלא בעונת הרחצה:

א’-ה’ – 16:00-20:00 | 9:00-13:00

שישי – 8:00-13:00

שבת – סגור

ימים א’ – ה’: 06:00 – 12:00 , 17:00 – 22:00

יום ו’: 07:00 – 17:00

שבת: 08:00 – 14:00

קישורים רלוונטיים